Sökning: "Gabriel Liljeqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriel Liljeqvist.

  1. 1. Hierarkins påverkan : En studie om arbetsmotivation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Liljeqvist; Ludvig Cerwall; [2018]
    Nyckelord :Self-determination Theory; Expectancy Theory; motivation; hierarki; offentlig sektor; arbetsmotivation;

    Sammanfattning : Motivationsteori avser att förklara hur individer motiveras på sin arbetsplats. I den omfattande forskningen på området delas motivation ofta in i yttre och inre motivation. LÄS MER