Sökning: "Gabriela Castillo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriela Castillo.

  1. 1. Mötet mellan det professionella och privata : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och konstruktioner av klientrelationer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Gabriela Castillo; Jimi Månsson; [2019]
    Nyckelord :client relationships; social workers; power in client meetings; social work discretion; professional and personal; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to explore social workers’ experiences of their client relationships. More specifically we wanted to explore in which way the social workers experience that their position of power affect them in the client meetings and in what way they experience that the organization, both direct and indirect, affect the development of a good client relationsships. LÄS MER