Sökning: "Gabriela Samoila"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriela Samoila.

  1. 1. Följsamheten av riktlinjer för handhygien hos sjuksköterskor : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Gabriela Samoila; Jonna Goedicke; [2020]
    Nyckelord :Följsamhet; handhygien; sjuksköterskor; riktlinjer;

    Sammanfattning : Introduktion: Av alla patienter som har drabbats av vårdskador är en tredjedel relaterade till infektioner. Detta orsakar lidande för berörda patienter och stora kostnader för samhället. Till stor del skulle detta kunna förhindras om basala hygienrutiner efterlevs. LÄS MER