Sökning: "Gabriella Bräutigam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Bräutigam.

  1. 1. Suicidprevention i hemmet : utifrån ett vårdarperspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Gabriella Bräutigam; Åsa Sjöberg; [2020]
    Nyckelord :innebördsanalys; kvalitativ metod; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterskor; suicidprevention; vård i hemmet;

    Sammanfattning : Suicid är ett globalt folkhälsoproblem. Forskning visar att det krävs ett stort engagemang och mycket erfarenhet för att förhindra suicid samt påverka patientens välbefinnande. Samtidigt som patienter som är i behov av suicidpreventiva åtgärder ökar, minskar antalet slutenvårdsplatser. LÄS MER