Sökning: "Gabriella Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gabriella Forsberg.

 1. 1. Att tillvarata kompetensen hos framtidens arbetskraft En kvalitativ studie om unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Carleborn; Lovisa Forsberg; Gabriella Weinsjö Linden; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stress inom tjänsteverksamheter - Ett upplevt problem eller nödvändigt ont?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriella Forsberg; Rebecka Lebolt Burman; [2013]
  Nyckelord :Stress; personalansvar; välmående; ledarskap; personal och tjänsteverksamheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring välmående inom tjänsteverksamheter. Frågeställningar: Hur hanteras frågor rörande stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter? Hur upplevs eventuella påverkningar av stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter Metod: Genom en kvalitativ forskning och användandet av en induktiv metod har tio stycken semistrukturerade djupintervjuer genomförts på sex olika hotell i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Liverpool Care Pathway ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Forsberg; [2013]
  Nyckelord :Liverpool Care Pathway; End-of-Life Care; nurse perspective; nurse s perceptions; nurse s experience; Liverpool Care Pathway; vård i livets slutskede; sjuksköterskeperspektiv; sjuksköterskors uppfattning; sjuksköterskors syn; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Liverpool Care Pathway (LCP) är en vägledning för att vårda patienter i livets slutskede. Den är framtagen i syfte att överföra den palliativa modellen av vård till annan vårdkontext. LCP ger vägledning i kommunikation inom det multiprofessionella teamet, med anhöriga och med patienten som är döende. LÄS MER