Sökning: "Gabriella Harlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Harlén.

 1. 1. Specialpedagogens roll : Hur ser samarbetet med förskolans pedagoger ut och hur påverkar maktstrukturer vad som blir det bästa för barnet? En kvalitativ studie utifrån förskolpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elsa Noreen Klasson; Gabriella Harlén; [2020]
  Nyckelord :Special educator teacher; authority; cooperation; discourse analysis; Specialpedagog; makt; samarbete; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som genom diskursanalys ämnar ta reda på hur samarbetet mellan förskolpedagoger och specialpedagoger ser ut på förskolor. Studien utfördes i en storstadsregion i Sverige. Alla barn ska få rätt till stöd i alla skolformer. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänster i urbana miljöer - En kartläggning av arbetet med ekosystemtjänster i byggprocessens planeringsfas

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment

  Författare :Matilda Harlén; Robert Kallin; Elllen Klein; Gabriella Poplasen; Nicole Rosendahl Carlbom; Hanna Schön; [2017]
  Nyckelord :Annan naturvetenskap; Other Natural Sciences;

  Sammanfattning : Människor och andra levande organismer på jorden är alla beroende av ekosystemen och deras tjänster, de så kallade ekosystemtjänsterna. Större delen av dessa livsnödvändiga ekosystemtjänster är negativt påverkade av människans beteende. LÄS MER