Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
    Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER