Sökning: "Gabriella Kylin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Kylin.

  1. 1. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

    Författare :Gabriella Kylin; [2020]
    Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

    Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER