Sökning: "Gabriella Wahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Wahlqvist.

  1. 1. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
    Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

    Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER