Sökning: "Gabrielle Hagman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabrielle Hagman.

  1. 1. Expansion till e-handel: En fallstudie om företags motiv till start av e-handel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jennifer Hagman; Gabrielle Enhav; [2016-06-29]
    Nyckelord :E-handel; Webbshop; Digital närvaro; Hållbarhet; Nyinstitutionella teorin; Legitimitetsteorin; Isomorfism; Företagsnytta;

    Sammanfattning : Intresset för e-handel har växt sig allt större i Sverige i takt med att den tagit över allt fler marknadsandelar från vanlig handel. Detta har i sin tur resulterat i att fysiska butikers existens blivit hotad. Eftersom e-handel är ett så pass nytt ämne finns det inte mycket forskning om det och dess koppling till företags motiv. LÄS MER