Sökning: "Game writing"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden Game writing.

 1. 16. Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Olsson; Angelica Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Horizons of understanding; conflict; digital environments; attitudes; prejudices; relationships and communication; Förståelsehorisonter; konflikt; digitala miljöer; attityder; fördomar; relationer och kommunikation;

  Sammanfattning : Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. LÄS MER

 2. 17. Barn som har svårt att leka : En vetenskaplig essä om samspel och exkludering i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Violeta Krstic; [2019]
  Nyckelord :significance of the game; interaction; inclusion; exclusion; present educator.; lekens betydelse; samspel; inkludering; uteslutning; närvarande pedagoger.;

  Sammanfattning : This scientific essay is about children's play difficulties and interaction with other children. I describe a story where a boy has a hard time cooperating in the game and fights when he doesn't get what he wants. The other kids exclude him from the game because they think he always ruins their games. LÄS MER

 3. 18. Från ettor och nollor till ett språk svenskarna kan förstå En kvantitativ studie om hur IT-läckan på Transportstyrelsen rapporterades i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Wall; Lilly Kronlund; [2018-02-08]
  Nyckelord :IT; Transportstyrelsen; IT-läckan; IT-skandalen; Regeringskrisen; Nyhetsrapportering; gestaltning; det journalistiska uppdraget; spekulationer; nyhetsvärdering; nyhetsvinkling; IT; the transport agency; IT leak; IT scandal; the Swedish government crisis; news reporting; framing; the journalism mission; speculations; news value; news angling;

  Sammanfattning : Purpose Under the year of 2017 could everybody follow the news about the Swedish government’s outsourcing of Transportstyrelsen’s IT operations. Somewhere the procurement had gone wrong and confidential information had been compromised. LÄS MER

 4. 19. Spelifiering, ett roligare sätt att lära

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Victor Jimvid; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; Spelifierad utbildning; inre motivation;

  Sammanfattning : Gamification eller spelifiering på svenska introducerades som begrepp 2008 men började först få stort intresse 2010. Spelifiering är ett försök att ta de spelprinciper och spelmekaniker som har utvecklats de senaste tre decennierna inom spelutveckling. LÄS MER

 5. 20. Undersökning av narrativa strukturer inom olika medier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Högberg; Jonatan Finsberg; [2018]
  Nyckelord :Narratology; narrative structure; narrative techniques; digital games; The Snowflake Method; MDA; Narratologi; narrativ struktur; narrativ teknik; digitala spel; Snöflingemetoden; MDA;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker och skapar en djupare förståelse för olika narrativa strukturer och tekniker som finns i litteratur, film och digitala spel. Detta har gjorts genom att besvara frågan hur man kan applicera narrativa strukturer och tekniker från litteratur och film i ett digitalt spel. LÄS MER