Sökning: "Garanti"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet Garanti.

 1. 1. Moderskap vid äggdonation En mänskig rättighet för vissa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Moder; Moderskap; Moderskapspresumtionen; Mamma; Fader; Faderskap; Faderskapspresumtionen; Pappa; Mater est; Pater est; Äggdonation; Äggdonator; Ägg; Spermiedonation; Spermiedonator; Spermie; Befruktning utanför kroppen; Insemination; Surrogatmoderskap; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Rätt till privat- och familjeliv; Privatliv; Familjeliv; Mänsklig rättighet; Familj; Mennesson; Adoption;

  Sammanfattning : Moderskapspresumtionen innebär att kvinnan som föder ett barn alltid betraktas som barnets moder vid barnets födsel, även om barnet tillkommit genom en äggdonation. Kvinnan som donerar ägg har i princip inga möjligheter att bli barnets rättsliga moder vid födseln, samtidigt som det finns diverse möjligheter och val för faderskapet vid en spermiedonation. LÄS MER

 2. 2. Likställda arbeten i entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ronnie Widmark; [2020]
  Nyckelord :Likställda arbeten; ÄTA-arbeten; Föranledda arbeten; AB 04 2:4; ABT 06 2:4; Likställd ÄTA; entreprenad; entreprenadrätt; entreprenadavtal; tillkommande arbeten i entreprenad; Entreprenadjuridik; entreprenörens rätt till ersättning; extra betalning; NJA 2015 s. 3;

  Sammanfattning : Vid entreprenader förekommer ett begrepp som kallas ÄTA (Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete). Ett ÄTA-arbete uppstår när beställaren under entreprenadtidens gång föreskriver något som inte är angivet i kontraktshandlingarna. LÄS MER

 3. 3. Enhancing Deep Active Learning Using Selective Self-Training For Image Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emmeleia Panagiota Mastoropoulou; [2019]
  Nyckelord :Semi-supervised learning; Active learning; Image classification; Deep learning; Transfer learning; Uncertainty sampling; Forgetting Event; Semi-övervakad inlärning; Aktivt lärande; Bildklassificering; Djup lärning; Överför lärande; Osäkerhet provtagning; Glömmer händelse;

  Sammanfattning : A high quality and large scale training data-set is an important guarantee to teach an ideal classifier for image classification. Manually constructing a training data- set  with  appropriate  labels  is  an  expensive  and  time  consuming  task. LÄS MER

 4. 4. Mot robust cross-subject klassificering av electroencephalogram (EEG) baserad brain-computer interfacing (BCI):En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Shuai Wu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interface(BCI) är ett system där man kan skicka kommandon till dator med bara hjärnaktivitet. En sådan system är viktigt för människor lider av flera motorisk funktionshinder, då maskinen skulle kunna förbättra patienters liv genom att uppfylla deras behov. LÄS MER

 5. 5. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER