Sökning: "Garantier i kommersiella avtal"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Garantier i kommersiella avtal.

 1. 1. Inherited Human Rights Risk - The Importance of Human Rights Due Diligence in M&A Transactions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Bendixen Kettis; [2018]
  Nyckelord :Public International Law; M A; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To date, there is no international ‘hard law’ instrument creating legally binding obligations for corporations. Instead, corporate activity is regulated by domestic law and ‘soft law’ standards on corporate responsibility and human rights. LÄS MER

 2. 2. Parternas obligationsrättsliga förpliktelser vid företagsförvärv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Thiel; [2007-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är, som rubriceringen antyder, att utreda parternas obligationsrättsliga förpliktelser i samband med ett företagsförvärv. Vilket också uppsatsen kommer visa regleras obligationsrätten vid företagsförvärv huvudsakligen av köplagen. LÄS MER

 3. 3. Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Löfwall; [2006]
  Nyckelord :Associationsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att redogöra för parternas respektive förpliktelser vid företagsförvärv. Särskild fokus har härvid lagts vid säljarens ansvar för fel i målbolaget. För att upprätthålla en viss stringens koncentreras framställning främst till förhandlade kommersiella aktieöverlåtelser. LÄS MER

 4. 4. Due diligence och företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jens Berglund; [2004]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att beskriva due diligenceundersökningen ur ett helhetssynsätt vid företagsförvärv. Due diligencebegreppet kommer från USA. En due diligence innebär att något, exempelvis ett bolag, granskas utifrån en aktsamhetsnorm. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan Due Diligence och garantier vid företagsöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicklas Hansson; [2003]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förvärvsavtalen vid företagsförvärv är ofta mycket omfattande rättsliga instrument i vilka parterna så långt som möjligt söker reglera sina inbördes förhållanden med anledning av transaktionen. Parterna vill med en uttömmande reglering avtalsvägen mellan parterna skapa förutsägbarhet, något som får anses vara vanligt i merparten av kommersiella sammanhang. LÄS MER