Sökning: "Garbage Can"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Garbage Can.

 1. 1. Kan barn göra annat än att plocka skräp? : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att barn ska skapa sig en förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Dungert; Rani Nambiar; [2019]
  Nyckelord :natural cycle of nature; sustainable development; preschool teachers approach; teaching; variation theory; naturens kretslopp; hållbar utveckling; förskollärares förhållningssätt; undervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare gav svar på studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Förbundsbildning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst - En studie om bildandet av räddningstjänstförbund mellan tre kommuner ur ett organisations- och beslutsteoretiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robert Korosec; [2019]
  Nyckelord :Räddningstjänstförbund; Räddningstjänst; Sammanslagning förvärv; Publik verksamhet; Offentlig verksamhet; Beslutsfattande; Förbundsbildning; Skåne Nordväst; Fire department; Rescue service; Mergers acquisitions; Decision making; Public service;

  Sammanfattning : Formerna för styrning och organisering av kommunal räddningstjänst har under de senaste 40 åren förändrats där sammanslagningar och förbundsbildningar har blivit ett vanligt förekommande fenomen. Fenomenet verkar härstamma från den amerikanska tillverkningsindustrin i slutet av 1800-talet och nu tycks fenomenet även kommit till den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 3. 3. A garbage thesis : A quantitative study exploring the relationship between government composition and waste management.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Norström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The escalating negative consequences of increasing waste generation have in recent years and turned into a serious environmental threat. Waste is a major source of pollution that contributes to global warming and knowing the drivers behind waste generation is essential to finding solutions to the problems it creates. LÄS MER

 4. 4. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 5. 5. What Effect Does Different Garbage Collectors Have on the Framerate of a Game Environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hans Oskar Emanuelsson Östlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbetet undersöks vilka olika effekter en lumpsamlare har på en spelmiljö. Detta mäts genom att räkna hur många objekt existerar i spelmiljön och hur hög bildhastighet spelmiljön arbetar på. För att testa detta så designades ett enkelt shoot-’em-up spel. LÄS MER