Sökning: "Garbage can modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Garbage can modellen.

 1. 1. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 2. 2. Unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-principen : med fokus på återvinning och återanvändning av kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Granström; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :3R principle; circular economy; consumption behaviour; young consumers; 3R-principen; cirkulär ekonomi; konsumtionsbeteende; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder avfall och utarmning av naturresurser. LÄS MER

 3. 3. Elektroniskt kungörande av författningar : en IT-politisk lösning ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anders Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :IT-utveckling; teknikdeterminism; den digitala klyftan; garbage can-modellen; Svensk författningssamling; kungörande; elektronisk publicering;

  Sammanfattning : This essay analyses the arguments of The Swedish Government Official Report 2008:88 which proposes that the Swedish law (SFS) should shift from promulgation in print to elec-tronic promulgation on a Website. I have studied two aspects of the arguments in the text. LÄS MER

 4. 4. Flöden över Öresund En studie av beslutsprocessen som ledde fram till ett samarbete mellan Lunds och Frederiksbergs kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Berg; Emelie Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Garbage Can; beslutsprocess; Lund; Frederiksberg; window of opportunity; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker förstå beslutsprocessen som resulterade i att Lunds och Frederiksbergs kommun fattade beslutet om att samarbeta. Beslutsprocessen resulterade i ett informellt samarbete, och söks förstås med hjälp av Cohen, March och Olsens Garbage Can-modell, och Kingdons window of opportuntity (möjlighetsfönster). LÄS MER

 5. 5. Den första motorvägen : problem av infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ema Zorlak; [2006]
  Nyckelord :infrastruktur; infrastrukturprojekt; Bosnien och Hercegovina; 5c; motorväg; motorvägsbygge; beslutsprocess; beslutsfattande; förhandlingar; Öresundsbron; brobygge; avtalsbeslut; statliga regler; direktiv; normer; standarder; internationella projekt; Garbage-can modellen; ministrar; politiker; finansiella problem;

  Sammanfattning : Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande part under processens gång.Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. LÄS MER