Sökning: "Garbage can modellen"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden Garbage can modellen.

 1. 6. Flöden över Öresund En studie av beslutsprocessen som ledde fram till ett samarbete mellan Lunds och Frederiksbergs kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Berg; Emelie Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Garbage Can; beslutsprocess; Lund; Frederiksberg; window of opportunity; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker förstå beslutsprocessen som resulterade i att Lunds och Frederiksbergs kommun fattade beslutet om att samarbeta. Beslutsprocessen resulterade i ett informellt samarbete, och söks förstås med hjälp av Cohen, March och Olsens Garbage Can-modell, och Kingdons window of opportuntity (möjlighetsfönster). LÄS MER

 2. 7. Den första motorvägen : problem av infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ema Zorlak; [2006]
  Nyckelord :infrastruktur; infrastrukturprojekt; Bosnien och Hercegovina; 5c; motorväg; motorvägsbygge; beslutsprocess; beslutsfattande; förhandlingar; Öresundsbron; brobygge; avtalsbeslut; statliga regler; direktiv; normer; standarder; internationella projekt; Garbage-can modellen; ministrar; politiker; finansiella problem;

  Sammanfattning : Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande part under processens gång.Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. LÄS MER

 3. 8. Beslutsfattande i kooperativa organisationer : MO-styrelsernas beslut om transportdebiteringssystem

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stefan Karlsson; [2004]
  Nyckelord :kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; Lantmännen; marknadsområde; beslutsfattande; fraktkostnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur de olika marknadsområdenas styrelser fattar beslut om transportdebiteringssystem, varvid ett starkt fokus ligger på de faktorer som påverkar beslutsfattandet, samt vilka förklaringar det finns till att just dessa faktorer vägs in. Studien bygger främst på agentteorin, äganderättsteorin och garbage can-modellen. LÄS MER