Sökning: "Garbage can modellen"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Garbage can modellen.

  1. 6. Beslutsfattande i kooperativa organisationer : MO-styrelsernas beslut om transportdebiteringssystem

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Stefan Karlsson; [2004]
    Nyckelord :kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; Lantmännen; marknadsområde; beslutsfattande; fraktkostnader;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur de olika marknadsområdenas styrelser fattar beslut om transportdebiteringssystem, varvid ett starkt fokus ligger på de faktorer som påverkar beslutsfattandet, samt vilka förklaringar det finns till att just dessa faktorer vägs in. Studien bygger främst på agentteorin, äganderättsteorin och garbage can-modellen. LÄS MER