Sökning: "Garbage-can modellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Garbage-can modellen.

 1. 1. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 2. 2. Elektroniskt kungörande av författningar : en IT-politisk lösning ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anders Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :IT-utveckling; teknikdeterminism; den digitala klyftan; garbage can-modellen; Svensk författningssamling; kungörande; elektronisk publicering;

  Sammanfattning : This essay analyses the arguments of The Swedish Government Official Report 2008:88 which proposes that the Swedish law (SFS) should shift from promulgation in print to elec-tronic promulgation on a Website. I have studied two aspects of the arguments in the text. LÄS MER

 3. 3. Den första motorvägen : problem av infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ema Zorlak; [2006]
  Nyckelord :infrastruktur; infrastrukturprojekt; Bosnien och Hercegovina; 5c; motorväg; motorvägsbygge; beslutsprocess; beslutsfattande; förhandlingar; Öresundsbron; brobygge; avtalsbeslut; statliga regler; direktiv; normer; standarder; internationella projekt; Garbage-can modellen; ministrar; politiker; finansiella problem;

  Sammanfattning : Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande part under processens gång.Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande i kooperativa organisationer : MO-styrelsernas beslut om transportdebiteringssystem

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stefan Karlsson; [2004]
  Nyckelord :kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; Lantmännen; marknadsområde; beslutsfattande; fraktkostnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur de olika marknadsområdenas styrelser fattar beslut om transportdebiteringssystem, varvid ett starkt fokus ligger på de faktorer som påverkar beslutsfattandet, samt vilka förklaringar det finns till att just dessa faktorer vägs in. Studien bygger främst på agentteorin, äganderättsteorin och garbage can-modellen. LÄS MER