Sökning: "Geena Staf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Geena Staf.

  1. 1. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
    Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER