Sökning: "Gemensamma lästillfällen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gemensamma lästillfällen.

  1. 1. Barnböcker, det förtrollade landet : En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring val och arbete med barnböcker i förskolans verksamhet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Camilla Olsén; Sara Olsén; [2020]
    Nyckelord :Förskolan; Förskollärare; Barnböcker; Val av barnböcker; Arbete med barnböcker; Syfte med barnböcker; Gemensamma lästillfällen; Språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar utformats, vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i förskolans verksamhet? hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? samt vilka syften har förskollärarna med att använda barnböcker i förskolans verksamhet? Studien är en kvalitativ studie och bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER