Sökning: "Gender Diversity"

Visar resultat 16 - 20 av 247 uppsatser innehållade orden Gender Diversity.

 1. 16. Organizational and Board Characteristics’ Impact on Female Board Representation: Evidence from Swedish Publicly Listed Financial Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sandra Gadd; Therese Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Gender Diversity; Female Board Representation; Financial Industry; Board Composition; Resource Dependence Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Background - The underrepresentation of women in corporate boardrooms has been a central corporate governance issue for decades; still, improvement is made at a slow pace and varies by industry sector. On average, the Swedish financial industry displays high levels of female board representation compared to other industry sectors; however, there are large differences between the companies. LÄS MER

 2. 17. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 18. Mångfald genom inkluderande verksamhet : En nulägesanalys av Holmen Skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mia Hasselblatt Bylander; [2019]
  Nyckelord :Diversity; inclusiveness; equality; organization; organizational change; gender representation; forest industry; globalisation; Mångfald; inkluderande verksamhet; jämställdhet; organisation; organisationsförändring; könsfördelning; skogsbranschen; globalisering;

  Sammanfattning : Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom inkluderande verksamhet. LÄS MER

 4. 19. Mångfald - en nyckel till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Emina Hrustic; Zakaria El-Segaier; Oscar Torsmar; [2019]
  Nyckelord :Könsbaserad mångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation; svenska företag; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if there exist causal relationships, and if so which, between gender and ethnic diversity and financial performance in Swedish companies. Methodology: We conduct a quantitative study based on panel data from 72 companies listed on Nasdaq Stockholm for three years. LÄS MER

 5. 20. "Alla vinner på en inkluderande arbetsplats" : En kvalitativ studie om kvinnan i den mansdominerade byggbranschen ur ett bransch- och medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Flink; Linnea Kossmann Lindström; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; women; macho culture; gender; diversity; motivation; Byggbranschen; kvinnor; machokultur; genus; mångfald; motivation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyse and develop a deeper understanding of how the construction industry analyse and describes the gender segregation within the construction industry. Method: To answer the study's research questions, two qualitative methods were used. LÄS MER