Sökning: "Gendered-Coded Design"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gendered-Coded Design.

  1. 1. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Ellen Määttä; [2022]
    Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

    Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER