Sökning: "Generally Accepted Accounting Principles"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Generally Accepted Accounting Principles.

 1. 1. Avsatt för kommuner : En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elias Viklund; Olof Johansson; [2023]
  Nyckelord :Municipal accounting; Provisions; RKR Recommendation 9; Institutional theory; Positive Accounting Theory; Discretionary accruals; Kommunal redovisning; Avsättningar; RKR Rekommendation 9; Institutionell teori; Positiv redovisningsteori; Uppskattningar och bedömninar;

  Sammanfattning : Titel: Avsatt för kommuner - En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar Författare: Olof Johansson och Elias Viklund Handledare: Torbjörn Tagesson  Bakgrund: Kommunal redovisning regleras av kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Likt privat sektor upprättas den finansiella redovisningen baserat på bokföringsmässiga grunder vilket skapar ett tolkningsutrymme för uppskattningar och bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Komponentredovisning inom kommuner : En kvalitativ studie kring komponentredovisningens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Liza Backlund; Sarah Isacson; [2022]
  Nyckelord :Component accounting; Municipality; Generally accepted accounting principles; True and fair view; Institutional theory; Komponentredovisning; Kommun; God redovisningssed; Rättvisande bild; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Komponentredovisning innebär att tillgångar delas in i ett antal komponenter, där varje komponent skrivs av för sig. Under 2014 blev komponentredovisning tvingande för alla kommuner att tillämpa i sin redovisning. LÄS MER

 3. 3. God redovisningssed i redovisningsrätten : - revisorns ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rasmus Albo; [2021]
  Nyckelord :Generally accepted accounting principles; asset valuation; auditor s responsibility; case analysis; lawsuits analysis; God redovisningssed; tillgångsvärdering; revisorns ansvar; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bokföringslagen (1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) är de två primära lagarna som finns inom området redovisning och revision. Dessa lagar är vad som kallas för ramlagar varför det förekommer hänvisningar i lagen till god redovisningssed. År 1976 myntades begreppet god redovisningssed (prop. LÄS MER

 4. 4. Research and Development Spending in Bankruptcy Prediction: Examining an Adjusted Ohlson O-score Model

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Greta Grunewald; Sara Lunning; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy Prediction; Research and Development R D ; Ohlson O-score Model; Generally Accepted Accounting Principles GAAP ; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether bankruptcy prediction applying the Ohlson O-score model can be enhanced by modifying accounting variables associated with research and development (R&D) spending. To examine this, we study the expected risk of bankruptcy and R&D intensity among listed firms in the United States from 1990 to 2019. LÄS MER

 5. 5. Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Leirup; Christian Brams; Alexander Waldo; [2021]
  Nyckelord :Government grants; Generally Accepted Accounting Principles; Covid-19; IAS 20; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. LÄS MER