Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 16 - 20 av 44 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 16. Att förebygga postoperativ halssmärta (POST) som komplikation efter generell anestesi med intubation : Vad kan anestesisjuksköterskan göra?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Ekholm; Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :postoperative sore throat; anesthesia; intubation; endotracheal tube; prevention;

  Sammanfattning : Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och därför bör det undvikas. LÄS MER

 2. 17. Tillväxt, lönsamhet och kvinnor : En jämförande studie av lönsamheten i mäns och kvinnors företag med hjälp av finansiella nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Britta Göthberg; [2018]
  Nyckelord :Growth; Profitability; Key Figures; Gender; Women; Men; Business; Tillväxt; Lönsamhet; Nyckeltal; Kön; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. LÄS MER

 3. 18. Patientens upplevelse av operationssalens vårdmiljö i samband med regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eric Petersson; Daniel Staam; [2018]
  Nyckelord :anestesi; patientupplevelse; vårdmiljö; vårdrelation; kommunikation; trygghet;

  Sammanfattning : Många kirurgiska ingrepp görs idag med regional anestesi vilket innebär att patienten ligger mer eller mindre vaken under operationen. Det gör att vårdmiljön på operationssalen blir mer betydande för dessa patienter, jämfört med patienter som erhåller generell anestesi. LÄS MER

 4. 19. Tillit hos sekulaära och religiösa individer i en sekulär välfärdskontext.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nathalie Dewan; [2018]
  Nyckelord :Välfärd; tillit; anknytning; kultur; immigration; sekularism; priming; Welfare; trust; attachment; culture; immigration; secularism; priming;

  Sammanfattning : Sekulära välfärdskontexter påverkar individer genom att bidra till trygghet och tillit men också genom att minska religiositet. Att tillit till välfärdssystem, medmänniskor eller gud kan härröras från anknytningsmönster har studerats men utlandsföddas tillit i sekulära kontexter har inte studerats utifrån ett välfärdsperspektiv. LÄS MER

 5. 20. Pappors postpartum : Riskfaktorer att drabbas av depression

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helén Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pappor; postpartum; riskfaktorer; depression; socialt stöd;

  Sammanfattning : Postpartum depression är vanligast hos mödrar men även pappor kan drabbas. Studiens syfte var att identifiera riskfaktorer för pappan att drabbas av depression postpartum. Metoden var en strukturerad litteraturstudie med en integrativ ansats. LÄS MER