Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 21 - 25 av 44 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 21. Zoopolis, vilda djurs suveränitet och predationsproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Elin Öberg; [2018]
  Nyckelord :Zoopolis; djurrättsteori; djur; mänskliga rättigheter; rättigheter; politisk status; politisk filosofi; suveränitet; predation; Sue Donaldson; Will Kymlicka; vilda djur; djuretik; predationsproblemet; moraliska förpliktelser; kännande varelser; sentient beings;

  Sammanfattning : Författarna av Zoopolis – A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson och Will Kymlicka, anser att djurrättsrörelsen idag har stagnerat till följd av den bristfälliga utformningen av traditionell djurrättsteori. Även om vissa framgångar har uppnåtts så är avsaknaden av offentlig opinion och verkliga politiska förändringar ett avgörande problem för djurrättsrörelsen. LÄS MER

 2. 22. Distriktsköterskans strategier för att stärka egenvård hos personer med hjärtsvikt i hemmet : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Ahnfelt; Malena Wolmestam; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-management; nursing and support; Hjärtsvikt; självhantering; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen i Sverige ökar dramatiskt medans resurser minskar. Hjärtsvikt är en av Sveriges främsta folksjukdomar och en vanlig orsak till vårdkontakt och sjukhusvistelse för äldre personer. Symtom vid hjärtsvikt kan vara påfrestande och påverkar livskvalitén negativt för både patienter och närstående. LÄS MER

 3. 23. Vad mäter självskattat mående bland ungdomar? : En kvantitativ studie baserad på Liv och Hälsa Ung 2014

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lydia Ersberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; correlation; health-related quality of life; mental health; physical health; self rated well-being; Fysisk hälsa; hälsorelaterad livskvalitet; korrelation; psykisk hälsa; självskattat mående; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningens hälsoutveckling följs ofta genom enkätundersökningar. Dessa har ofta med en generell fråga om självskattad hälsa, vilket har visat sig ha samband med såväl fysiska som psykiska faktorer. För enkätundersökningar riktade till ungdomar används ofta en fråga om självskattat mående. LÄS MER

 4. 24. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med tecken på delirium på en barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Herding; Sofia Olovsson; [2018]
  Nyckelord :delirium hos barn; barnintensivvård; intensivvårdsdelirium; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : På barnintensivvårdsavdelningar (BIVA) vårdas kritiskt sjuka barn, ibland under långa vårdtider. Det är väl studerat inom vuxenintensivvården att vistelsen på intensivvårdsavdelning kan orsaka delirium. Delirium kan ta sig uttryck genom generell oro, ångest och hallucinationer. LÄS MER

 5. 25. Coping som moderator mellan upplevd tränarbeteende och upplevd prestationsångest och generell ångest hos unga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gustaf Rudelius; Sten Preuss; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coaching behavior can influence how much general anxiety and performance anxiety an individual perceives Ramis et al., 2017. Individuals coping skills can determine what effect a specific coaching behavior has (Hanin, 2010). The model used in the study is the model of leadership behaviors in sport (Smith och Smoll, 1989) Ramis et al. LÄS MER