Sökning: "Generic Competitive Strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Generic Competitive Strategies.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. LÄS MER

 3. 3. Value co-creation and Industry 4.0 : A comparative cross-case study of luxury vs. fast-fashion brands

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Dumitru Lopusneac; [2020]
  Nyckelord :co-creation; industry 4.0; fashion; luxury; fast-fashion;

  Sammanfattning : Consumers have changed their behaviour from passive roles to active ones, demanding their beloved brands to be integrated into long-lasting customer-brand relationships. With this ideology, which is the basis for the S-D logic, there is an on-going scientific debate on the value co-creation phenomenon and its effects on sustaining long-term brand-customer relationships in the context of the fashion industry. LÄS MER

 4. 4. "Tittar du fortfarande?" : En studie om strategisk anpassning för svenska traditionella tv-bolag mot bakgrund av SVOD-tjänsternas inträde på den svenska tv-marknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ernst Furusten; Karl Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Generic strategies; Competitive advantage; TV industry; Streaming services; SVOD; Big data; Marknadsstrategier; Konkurrensfördelar; Tv-industri; Streamingtjänster; SVOD; Användardata;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen öppnar möjligheter att utnyttja teknologi för att skapa konkurrensfördelar. Traditionella aktörer ställs inför utmaningar vid anpassning mot ny teknologi. Den här studiens syfte var att undersöka hur teknologisk utveckling har påverkat traditionella aktörers marknadsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av läkemedel : En kvalitativ intervjustudie om hur läkemedelsföretag resonerar vid prissättning av läkemedel och vilka prissättningsstrategier som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecka Johansson; Moa Bergström; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; strategy; pricing; product life cycle; product portfolio; pharmaceutical pricing system; Läkemedelsindustrin; strategi; prissättning; produktlivscykel; produktportfölj; system för prissättning av läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Läkemedelsbranschen är en bransch som präglas av såväl höga framtagningskostnader som en påtagligt lång utvecklingsfas av läkemedel. Branschen står vidare inför en rad krav och regleringar från myndigheter som bland annat ger upphov till ett komplext prissättningssystem. LÄS MER