Sökning: "Genus i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 667 uppsatser innehållade orden Genus i sverige.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Nyckelord :Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. LÄS MER

 3. 3. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ellen Johansson; [2022]
  Nyckelord :Växtparasitära nematoder; Sedentära nematoder; Tillsättande biologisk bekämpning; Pasteuria spp.;

  Sammanfattning : Bland de växtparasitära nematoderna är släktet rotgallnematoder ett av de ekonomiskt sett mest betydelsefulla. I Sverige har ett flertal arter av rotgallnematoder påträffats och bland de som senast påträffats hör Meloidogyne chitwoodi och M. fallax som upptäcktes i Sverige år 2017 respektive 2018. Meloidogyne chitwoodi och M. LÄS MER

 4. 4. Att utmana föreställningar : En kvalitativ studie om genusmedveten vägledning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Szucs; Mattias Hallgren; [2022]
  Nyckelord :Genus; Kön; Studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om studie- och yrkesvägledares syn på genusmedveten vägledning i grundskolan. Vi vill även att få fördjupade kunskaper om vilka metoder och verktyg som vägledarna använder i arbetet med genusmedveten vägledning. LÄS MER

 5. 5. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Nyckelord :kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Sammanfattning : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. LÄS MER