Sökning: "Genusneutralitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Genusneutralitet.

 1. 1. Något för alla, eller allt för en? - En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nike Lundahl; [2019-02-07]
  Nyckelord :Unisex; Genusneutralitet; Genussystem; Maktförhållanden; Maskulinitet; Femininitet; Barnkläder; Stereotyper; Könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida maskulinitet går att identifiera som överordnad norm inom barnunisexmode.Teori: Genusteori och semiotikMetod: Kvalitativ bildanalysMaterial: 12 stycken bilder från Polarn O. LÄS MER

 2. 2. Gender neutral pattern design for children’s clothing regarding color and motif

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefine Brandt; [2016]
  Nyckelord :mönster; genusneutral design; unisex; barnkläder; formgivning; grafisk design; färg; motiv;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut med avseende på färg och motiv. Forskning genom design har använts som tillvägagångssätt, varpå olika designförslag tagits fram. LÄS MER

 3. 3. Genus och IT : En studie av genuspartiskhet i systemvetenskaplig kurslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Rutqvist; Per Wirén; [2015]
  Nyckelord :genus; informationssystem; informationsteknologi; IT; textanalys; kurslitteratur; design science; genuspartiskhet; genusneutralitet; metod;

  Sammanfattning : Denna studie kartlägger systemvetenskaplig kurslitteratur som används på svenska universitet.Utifrån denna kartläggning har en ordsökning med syfte att ge en indikation på genuspartiskhet itext sedan utförts. LÄS MER

 4. 4. Från Rysk Roulett till "riktigt söta historier" : Hur genus konstrueras i två läroböcker i engelska på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Martina Nordström; Fredrik Svensson; [2009]
  Nyckelord :gender; textbooks; equality; English; genus; läroböcker; jämställdhet; normer; engelska;

  Sammanfattning :  Denna uppsats undersöker två läroböcker avsedda för gymnasiets A-kurs i engelskämnet, Progress Gold A (2003) och Solid Ground (2003), i syfte att se vad de kan kommunicera ur ett genusperspektiv. De frågeställningar som behandlas är följande: Hur konstrueras genus i texterna i dessa båda läroböcker? Då läsaren inkluderas exempelvis i ett "vi" eller "du", förutsätts läsaren då vara antingen man eller kvinna, eller har detta inte någon betydelse? Hur förhåller sig resultaten till läroplanens mål om jämställdhet?Den teori och metod som ligger till grund för analysen har hämtats från det fält som kallas diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet på olika villkor : en kvalitativ studie om mäns syn på feminism, genus och jämställdhet mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Eva Botes; Ulrika Mikaelsson; [2007]
  Nyckelord :Feminism; Gender; Equality; Men; Gender-neutral approach; Feminism; Genus; Jämställdhet; Män; Genusneutralitet;

  Sammanfattning : This essay focuses on men’s construction of feminism and gender and views on equality between the sexes. The purpose of the essay is met through interviews with eight men on their thoughts and constructions of these issues. The answers from the interviewed men were analysed with a radical feminist and gender perspective approach. LÄS MER