Sökning: "Genusordning"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Genusordning.

 1. 1. "Till och med ett ja kan vara ett nej" : En kvalitativ studie om ungdomars förståelse av våldtäkt och frivillighet till sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Molly Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Våldtäkt; Ungdomar; Genusnormer; Genusordning; Maskulinitet; Femininitet; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Våldtäkter som begås av en person som offret är bekant med drabbar oftast unga kvinnor. Sällan blir någon dömd för dessa våldtäkter då det är vanligt att gärningsmannen hävdar att offret samtyckt till sex. LÄS MER

 2. 2. #maskulinitet : - En kvalitativ analys om maskulinitet, maskulinitetsnormer och dess konsekvenser till sociala problem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Saxenbrink; [2019]
  Nyckelord :Masculinity norms; hegemonic masculinity; gender order; masculinities; Instagram; Maskulinitetsnormer; hegemonisk maskulinitet; genusordning; maskuliniteter; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how authors on Instagram describe masculinity norms. We aimed to further analyse how the authors illustrate the consequences of masculinity norms in relation to social problems. The study is based on 25 posts from authors on Instagram which were analysed by a content analysis method. LÄS MER

 3. 3. Lärares föreställningar om kön i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :gender;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap kring hur lärares könsroller framträder i klassrum och i undervisning av manliga och kvinnliga lärare. Med en genusteoretisk utgångspunkt analyseras begreppen kön, könsroller och genus utifrån bland annat Butler (2007), Hirdman (2003) samt Connell (2006). LÄS MER

 4. 4. En undersökning av representationer av kön och genus i samhällsorienterade läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurela Arifaj; [2019]
  Nyckelord :genus; hierarki; heteronormativitet; kön; SO-läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur genus representeras i två stycken vanligt använda SO–läromedel avsedda för elever i årskurs F-3. Syftet har också varit att undersöka om det har skett förändringar på hur nya SO-läromedel framställer kön och genus vilket har diskuteras i relation till den tidigare forskning som gjorts. LÄS MER

 5. 5. Fria och lärarstyrda bildaktiviteter : En studie om fem pedagogers förhållningssätt inom bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Björk; Elina Pers; [2019]
  Nyckelord :Bildskapande; bild; genus; förskola; fritt skapande; lärarstyrd aktivitet; sociokulturell teori; genusordning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns bildskapande. Studien innefattade även att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att minska könsstereotypa skillnader i barns bildskapande. LÄS MER