Sökning: "Genusstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Genusstruktur.

 1. 1. Miljöns genusstrukturer i en förskola - en kvalitativ studie på en förskolemiljö ur ett normkritiskt genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrix Björk; Sofie Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskolans miljö; genusstatus; genusteori; genusstruktur; normkritiskt;

  Sammanfattning : Utifrån våra erfarenheter som förskollärarstudenter och vikarier inom skolväsendet anser vi att uppbyggnaden av miljön ofta glöms bort i arbetet med genus. Syftet med denna studie är att granska en förskolemiljö ur ett normkritiskt genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Varför ska man göra sig till, varför ska inte jag räcka till som jag är?" : En diskursanalytisk studie av filmerna Porrskadad – Tjejer och Porrskadat 2.0 – Killar rörande de medverkandes förhållande till pornografi utifrån könsroller, makt, identitet och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Shirin Jöhnemark; [2018]
  Nyckelord :Pornografi; ungdomar; könsroll; makt; identitet; sexualitet;

  Sammanfattning : Pornografikonsumtionen och dess lättillgänglighet påverkar ungdomars syn på könsroller, makt, identitet och sexualitet. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka vilka diskurser som uppstår i det valda materialet när ungdomar talar om sina erfarenheter av pornografi. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på sin påverkan av traditionella genusstrukturer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gabriel Rufino Polotto; [2018]
  Nyckelord :gender; assessment; third space; music education; teachers; genus; bedömning; third space; musikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats sedan länge inom forskningen. Lärarens roll lyfts fram som central i det här området. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur lärare ser på sin roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Brukspatronen och slottsfrun : En genusanalys av makarna Stephens på Huseby bruk och deras brevväxling mellan 1880-1900

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrietta Serrate; [2017]
  Nyckelord :Huseby mansion; Stephens; correspondence; gender system; public private sphere; Huseby bruk; Stephens; brevväxling; genusrelation; genusstruktur; genussystem; offentligt privat;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the gender system and structures for a married couple in the late 1900-centery in the southern part of Sweden. More precisely the gender system of the lord Joseph Stephens and his wife the lady of the castle Elisabeth Stephens that lived in Huseby mansion during this time. LÄS MER

 5. 5. Män som gör obekväma val - En studie om män som hoppar av förskollärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Westford; [2016]
  Nyckelord :studieavbrott; dropouts; förskollärarprogrammet; genus; maskuliniteter; normbrytande val;

  Sammanfattning : På senare tid har det politiska intresset ökat för att locka fler män till förskolan. Forskning har gjorts om manliga förskollärare, men lika mycket fokus har inte lagts på de män som lämnar yrket. LÄS MER