Sökning: "Genussystem"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Genussystem.

 1. 1. Något för alla, eller allt för en? - En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nike Lundahl; [2019-02-07]
  Nyckelord :Unisex; Genusneutralitet; Genussystem; Maktförhållanden; Maskulinitet; Femininitet; Barnkläder; Stereotyper; Könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida maskulinitet går att identifiera som överordnad norm inom barnunisexmode.Teori: Genusteori och semiotikMetod: Kvalitativ bildanalysMaterial: 12 stycken bilder från Polarn O. LÄS MER

 2. 2. Bilden av drottning Kristina : En kvalitativ läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv av historieläroböcker för gymnasiet mellan 1906–2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Emina Sikiric; [2019]
  Nyckelord :drottning Kristina; genus; genusperspektiv; historia; läromedel;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks drottning Kristina i tio historieläroböcker mellan 1907–2018 utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur drottning Kristina framställs samt huruvida bilden av henne har förändrats eller bibehållits i läromedlen. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 4. 4. Dilemman i förskolans jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kring jämställdhetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanne Kinell; [2018]
  Nyckelord :preschool; gender equality; feminism; gender; gender theory; gender contract; förskola; jämställdhet; feminism; genus; genusteori; genuskontrakt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the dilemmas that pedagogues’ reflect about in gender equality work at preschool. The target group is active pedagogues in pre-school. A qualitative survey has been realized to achieve the purpose. Semi-structured interviews have been conducted with eight pedagogues. LÄS MER

 5. 5. #METOO : En kritisk diskursanalys av debatten om #metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Bettina Klinke; [2018]
  Nyckelord :#metoo; tystnadskultur; genus; genussystem; makthierarki; diskursanalys; diskurs; normer; sexuella trakasserier; övergrepp; kvinnokonvention;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the #metoo-­‐movement is described in ten selected debate articles in the Swedish media written between October 17th and December 27th  in 2017 using a critical discourse analysis. The purpose of the essay is to look at how the debate articles articulates that women choose to break the silence of sexual harassments and abuse through the #metoo-­‐movement, and to what extent the debate reflect and challenges the current social practice in relation to gender. LÄS MER