Sökning: "Geografiska informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden Geografiska informationssystem.

 1. 1. Värdering av biologisk mångfald i stadsplanering. Fallstudie av Kungsbacka stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tilde Grongstad; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Biodiversity”; “Geographic Information Systems GIS ”; ”Multi Criteria Analysis MCA ”; “Urban”; ”Urban planning”; “Biologisk mångfald”; “Fysisk planering”; ”Geografiska Informationssystem GIS ”; ”Multikriterieanalys MKA ”; “Stadsplanering”;

  Sammanfattning : Som ett resultat av befolkningsutveckling och urbanisering har stadsområden blivit epicentrum för ökad efterfrågan på mark. Som svar på det växande trycket på mark behövs metoder för att utvärdera, bedöma och kartlägga värdet av biologisk mångfald och hur utvecklingen av markanvändningen påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av GIS i svenska kommuner - användarnas perspektiv : En analys av tjänstepersoners acceptans av geografiska informationssystem med utgångspunkt i TAM-modellen och organisationsstruktur i Norrköping och Mjölby kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Lukas Carlsson; Sara Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Technology acceptance; GIS; Local planning; Bureaucratic organizational structure; Teknologisk acceptans; GIS; Detaljplanering; Byråkratisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Geografiska informationssystem (GIS) kan bistå välgrundade beslut inom planering genom att visualisera och analysera data men mänskliga och organisatoriska faktorer orsakar tröghet för ökad tillämpning av verktyget. Trögheten kan motarbetas genom att kartlägga tjänstepersoners acceptans av verktyget och identifiera hur olika faktorer påverkar acceptansen. LÄS MER

 3. 3. Identifiering och validering av potentiella översvämningsriskområden med hjälp av GIS-baserad multikriterieanalys

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Bahaa Thabet; [2023]
  Nyckelord :GIS; MKA; AHP; Flood risk; Klarälven; Vänern; Urban; GIS; MKA; AHP; Översvämningsrisk; Klarälven; Vänern; Urban;

  Sammanfattning : Floods are natural disasters that often have significant socio-economic consequences. Urban areas with uncontrolled urban development, rapid population growth, an unregulated municipal system and an unplanned change in land use belong to the very sensitive areas where floods cause devastating economic and social losses. LÄS MER

 4. 4. Hur urban grön infrastruktur kan utvärderas med hjälp av multikriterieanalys och rumsliga analyser : Två fallstudier i Stockholmsområdet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Andrés Donoso; Emmie Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Green infrastructure; GI; Ecosystem services; geographic information systems; GIS; Multicriteria analysis; MCA; Urban green infrastructure; UGI; Urban development; Basis for planning; Urban planning; Environmental management; Sustainable development; Grön infrastruktur; GI; Ekosystemtjänster; Geografiska Informationssystem; GIS; Multikriterieanalys; MKA; Urban Grön Infrastruktur; UGI; Planeringsunderlag; Stadsutveckling; Stadsplanering; Miljöledning; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Mångfunktionell grön infrastruktur har en betydande roll för städers resiliens tackvare de ekosystemtjänsterna de bidrar med. På grund av den snabba expansionen avstäder skapas ofta målkonflikter gällande markanvändning vilket har lett till att dengröna infrastrukturen i många fall bortprioriterats. LÄS MER

 5. 5. “Om det bara fanns ett GIS-program som var så enkelt” : En studie kring geografilärares relation till geografiska informationssystem i årskurs 7–9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lucas Levan Clauson; [2023]
  Nyckelord :Geographic information system GIS ; web-based GIS application; geography education; geography curriculum; implementation of GIS;

  Sammanfattning : Geografi som skolämne är nyanserat och innehållsrikt där specifika metoder och verktyg är väsentliga för inlärning. I och med ett utvecklande digitaliserat samhälle resulterar det till behovet av att lära ut datoriserande verktyg i geografi, däribland Geografiska informationssystem (GIS). LÄS MER