Sökning: "Georg Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georg Olsson.

  1. 1. Bloggläsande och konsumtion : En kvalitativ studie om sju unga kvinnors konsumtion i relation till deras bloggläsande

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Johanna Briding; David Hanses Olsson; [2011]
    Nyckelord :Blogg; bloggläsare; konsumtion; identitetsskapande; mode; unga kvinnor;

    Sammanfattning : Internetanvändandet i Sverige ökar och en väsentlig del av Internetanvändandet inbegriper bloggar. Bloggläsande är mest populärt bland unga kvinnor och det är just denna grupp studien syftar att undersöka. LÄS MER