Sökning: "George Boyajian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden George Boyajian.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV eHÄLSA OCH DESS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADSARBETET I PRIMÄRVÅRDEN

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :George Boyajian; Johan Svensson; [2019]
    Nyckelord :eHälsa; Omvårdnad; Primärvård; Sjuksköterska; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: eHälsa definieras som alla de verktyg och tjänster där informationsteknik är involverad och som avser förbättra diagnoser, vård, övervakning, administration och förebyggande arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att eHälsa påverkade omvårdnadsarbetet i primärvården. LÄS MER