Sökning: "George Foo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden George Foo.

  1. 1. Sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Melina Anderén; George Foo; [2013]
    Nyckelord :termination of pregnancy; care; views; nurse; midwife;

    Sammanfattning : Vårdpersonalens bemötande och deras förmåga att tillgodose fysiska, emotionella och existentiella behov, har betydelse för hur kvinnor upplever vården i samband med en abort. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort och vården som ges i samband med abort. LÄS MER