Sökning: "George Lagercrantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden George Lagercrantz.

  1. 1. Att se med nya ögon : En studie i vuxnas lärande från ett symbolinteraktionistiskt perspektiv

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

    Författare :Katarina Lagercrantz All; [2008]
    Nyckelord :vuxenstudier; symbolinteraktionistiskt perspektiv; identiteter; vuxet lärande; andragogik; socialisation; immanent pedagogik;

    Sammanfattning : SammanfattningDet övergripande syftet med denna studie var att undersöka vuxnas upplevelse av att studera, i perspektivet socialisation och identiteters rekonstruktion genom studier. Studiens preciserade syfte var hur individen rekonstrueras genom studier med frågeställningar utifrån centrala temata i den teoretiska ramen: Hur uppstår mötet med det rekonstruerande självet? Hur upplever och vad blir konsekvensen av individens möte med den generaliserade andre? Hur upplever individen mötet med de signifikanta symbolerna och vad innebär detta möte? Undersökningen har genomförts i form av en kvalitativ, öppen riktad intervjuundersökning. LÄS MER