Sökning: "Georgette Shamoon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgette Shamoon.

  1. 1. Individanpassad undervisning med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med ADHD : Tillämpande av metoder i undervisningssyfte

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Georgette Shamoon; [2017]
    Nyckelord :ADHD; low-level pedagogy; socio-cultural perspective; reading and writing difficulties; Bo Hejlskov Elvén.; ADHD; lågaffektiv pedagogik; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivsvårigheter; Bo Hejlskov Elvén;

    Sammanfattning : My degree project will be about individualized education, focusing on students with readingand writing difficulties in combination with ADHD. The interest in teaching students withdifferent functional variations is large and hence my choice of subject. LÄS MER