Sökning: "Georgia Christov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgia Christov.

  1. 1. LÄRARES REFLEKTIONER ÖVER SIN PROFESSIONELLA DIGITALA KOMPETENS

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Georgia Christov; [2021-11-04]
    Nyckelord :Lärares PDK Professionella Digitala Kompetens ; förskoleklass; TPACK; reflekterande samtal; pedagogik; digitala teknologier;

    Sammanfattning : Lärare ska stötta elevers möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens, och har därmed en central roll i utvecklingen av ett hållbart och digitaliserat samhälle. Tidigare forskning visar att lärares digitala kompetens är mer komplex än i många andra yrken. LÄS MER