Sökning: "Georgina Caskey"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgina Caskey.

  1. 1. Patientens upplevelse att vårdas med Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) i slutenvården : En litteratur studie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Georgina Caskey; Amanda Johannson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Introduktion: MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som växer på bland annat huden. Det sprids via kontaktsmitta och bakterien kan orsaka svårbehandlade infektioner. MRSA klassas som en allmänfarlig sjukdom. LÄS MER