Sökning: "Geriatric care"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Geriatric care.

 1. 1. Influential factors of depressive symptoms and depression in institutionalized elderly : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wang Jingjing; Gu Wenfang; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Because of the high incidence of depression and the globalization of social aging, some adults who previously had depressive symptoms enter long-term care facilities, and the proportion of older persons in long-term care is gradually increasing. Caregivers who understand the factors associated with depression in geriatric care settings can help develop targeted care programs to meet patients' care needs and improve their quality of life. LÄS MER

 2. 2. Vem tröstar de äldre som lider av ensamhet och psykisk ohälsa? : En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal ser på behovet av äldrekuratorer inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Johansson; Jennie Prüss; [2022]
  Nyckelord :Elder; loneliness; mental illnes; eldercounselor; profession; counselorprofession; caregivers; home care; Äldre; ensamhet; psykisk ohälsa; äldrekurator; profession; kuratorsprofession; omvårdnadspersonal; omsorgspersonal; hemtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care professionals experienced the need of an elder counselor in communal geriatric care. The ambition was to discover how the caregivers viewed the need of an elder counselor to identify and antagonize the suffering from mental illness and loneliness against older people and to reach a greater understanding of what they experience is the opportunities and difficulties with the eldercounselor. LÄS MER

 3. 3. Höftopererade patienter och konfusion : - sjuksköterskans beredskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Taddao Fagerström; Caroline Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Delirium; fracture; postoperative care; the nurse’s preparedness; older adults; Konfusion; fraktur; postoperativ omvårdnad; sjuksköterskans beredskap; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett övergående akut förvirringstillstånd som många patienter med höftfraktur drabbas av varje år efter att de genomgått en operation. De främsta orsakerna är det kirurgiska traumat, anestesin, smärta, sömnbrist, läkemedel och stress. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att möjliggöra äldre personers delaktighet : parintervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Felicia Luu; Malin Rådström; [2022]
  Nyckelord :Geriatrik; Multisjuk; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård på en geriatrisk slutenvårdsavdelning utförs teambaserat där sjuksköterska och undersköterska utgör ett subteam. Vården av den äldre personen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där patientdelaktighet är en viktig del. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsdelegering till personal inom kommunal hemsjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Ågren; Linda Larsson; [2022]
  Nyckelord :Delegation; geriatric nursing; home care aide; administration of medication; patient safety; Delegering; geriatrisk omvårdnad; hemtjänst; läkemedelsadministrering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsdelegering till personal inom kommunal hemsjukvård Bakgrund: Sjuksköterskor har ett stort behov av att utfärda läkemedelsdelegeringar till hemtjänstpersonal inom kommunal hemsjukvård. Läkemedelsdelegeringar är en komplex arbetsuppgift, som kan innebära en risk för patientsäkerheten om uppgiften inte utförs i enighet med lagar och föreskrifter. LÄS MER