Sökning: "Gerontologi"

Visar resultat 16 - 20 av 43 uppsatser innehållade ordet Gerontologi.

  1. 16. Ljusets hjärta

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

    Författare :Magnus Erlandsson; [2014]
    Nyckelord :100-åringar; livslängd; blå zon; södra Småland; gerontologi; livskvalitet; åldrande; genetik; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : I reportaget gör berättarjaget en fysisk resa till södra Småland där han träffar och intervjuar ett antal 100-åringar. I dessa trakter bor det dubbelt så många 100-åringar än risksnittet och kallas en svensk "blå zon". LÄS MER

  2. 17. Upplevelserna av medarbetarskap i äldreomsorgen i Hagfors kommun

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

    Författare :Maria Holmberg; [2013]
    Nyckelord :Fokusgruppintervju; innehållsanalys; äldreomsorg; medarbetarskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 18. Äldres ensamhet : En kunskapsöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Görgen Lindén; Marika Åsén; [2013]
    Nyckelord :loneliness; old; gerontology; elderly; aging; ensamhet; gammal; gerontologi; äldre; åldrande;

    Sammanfattning : Syfte: Kunskapsöversiktens syfte var att sammanfatta kunskapsläget avseende äldres ensamhet. Studiens frågeställningar var: (1) Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet hos äldre människor? (2) Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor och äldre män? Metod: Att genom en selektiv kunskapsöversikt analysera studiens valda primärdokument utifrån studiens valda teman: rollförlust, hälsa och kön. LÄS MER

  4. 19. Vårdpersonalens kunskaper och interventioner av suicidalitet hos äldre : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Iris Niiranen Wall; [2013]
    Nyckelord :äldre; depression; psykisk ohälsa; riskfaktorer; suicidala tankar; suicid;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var, att utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva vilka kunskaper vårdpersonalen har och vilka kunskaper de behöver om suicidalitet och suicidpreventiva åtgärder hos äldre. Syftet var även att granska de valda artiklarnas kvalitet avseende urvalsmetod. LÄS MER

  5. 20. Äldreomsorgspersonalens uppfattningar om ledarskapet i Hagfors kommun

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

    Författare :Ulrika Saxin; [2013]
    Nyckelord :innehållsanalys; äldreomsorg; ledarskap; vård-omsorgspersonal;

    Sammanfattning : .... LÄS MER