Sökning: "Gerontology"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Gerontology.

 1. 1. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 2. 2. "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Cennet Useinovska; [2019]
  Nyckelord :anhörig; biståndsbedömning; delaktighet; frivillighet; omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. The Discursive construction of elderly´s needs -A critical discourse analysis of political discussions in Sweden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Wilson; [2019]
  Nyckelord :Elderly; Needs; Critical discourse analysis; Political discourse; Lived effects; Sweden; Gerontology; Ageism; Structured dependency; Symbolic interactionism;

  Sammanfattning : This thesis explores the political discourse´s portrayal of elderly needs in Sweden, as well as discourses the lived effects on the elderly population. The study is guided by the following research questions 1) What is the current political discourses construction of elderly´s needs? And 2) How could this discourse affect the elderly population? To fulfil the purpose and answer the research questions the study utilizes a critical discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Kärlek, närhet och ”äldre-existens” : en tolkande fenomenologisk analys av kärleken och närheten hos äldre som bor på SÄBO

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Simon Freja Björklund; [2019]
  Nyckelord :Feminist Gerontology; aging; gender; intimacy; sex; gender studies;

  Sammanfattning : Jag har gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat tre par, där minst en av informanterna i varje par bodde på SÄBO (särskilt boende för äldre, även kallat äldreboende). För att förstå och analysera de äldres berättelser av sina relationer och sin kärlek till varandra har jag använt mig av en tolkande fenomenologisk analys. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER