Sökning: "Ghaida Ibrahim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ghaida Ibrahim.

  1. 1. Värdeflödesanalys i små företag : Casestudie på GLT-Laserstans

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Ghaida Ibrahim; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER