Sökning: "Gharib Khamis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gharib Khamis.

  1. 1. Det är inte bara gulligt utan här finns ett behov : En kvalitativ studie om professionellas uppfattningar och bemötande av de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar inom LSS-verksamheter

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

    Författare :Gharib Khamis; Paula Hadad; [2018]
    Nyckelord :Funktionsnedsättning; sexualitet; professionella; LSS-verksamheter; stigma; socialkonstruktionism; normer.;

    Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättningar har historiskt mött motstånd gällande rätten att utöva sin sexualitet. Detta är något som har följt med samhället i tiden, likaså motsättningar samt kritik finns än idag. Samtidigt är diskursen kring sexualitet och funktionsnedsättning ett underforskat ämne än idag, specifikt i kontexten Sverige. LÄS MER