Sökning: "Giannis Avgenakis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Giannis Avgenakis.

  1. 1. Inglasning av tegelfasad - Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

    Författare :Giannis Avgenakis; [2017]
    Nyckelord :inglasning; förvärmning; renovering; ventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : One of Sweden's political objective is to increase energy efficiency. One way to achieve the objective is by making demands on the use of energy after a building has been renovated. LÄS MER