Sökning: "Giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 583 uppsatser innehållade ordet Giddens.

 1. 1. Den växande oron i Alnö kommun : Kommunalstämmomännens förändrade syn på alkoholrelaterade problem i sågverksindustrins guldålder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pontus Åström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det denna uppsats ska analysera är alkoholpolitiken som fördes på Alnö kommun. Syftet med detta är att få en bredare syn om hur den upplevda alkoholismen blev påverkad av den förändring som blev ett faktum med sågverksindustrin i trakten. LÄS MER

 2. 2. Ibland handlar det bara om att så ett frö till någonting : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare inom SiS främjar medborgarbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Tavajoh; [2022]
  Nyckelord :SiS- skola; medborgerligt deltagande; framtidssyn; tillit; självförtroende; relationsskapande; undervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social study teachers within SiS perceive their students' vision of the future, their view of civic participation, and how the teachers work to promote a positive view among their students. The study is based on teachers' perspective on teaching in SiS-schools, both in youth homes and closed youth care. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 4. 4. Den personliga korrespondensen : En komparativ analys mellan hur det intima visas i brevromanerna Pamela or Virtue Rewarded och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ina Sollander Jergeby; [2022]
  Nyckelord :Litteratur; intimitet; korrespondens; Pamela; Samuel Richard; Montecore; Jonas Hassen Khemiri; Margret Doody; Thomas O Beebee; Yvonne Leffler; Janet Gurkin Altman; Anthony Giddens; Georg Simmel; Jürgen Habermas; Richard Sennet; Jon Helgason;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER