Sökning: "Gig arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Gig arbete.

 1. 1. Komplexa arbetsrelationer - kvalificering av arbetstagare gällande plattformsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Florin; Enna Jamakosmanovic; [2023]
  Nyckelord :Arbetstagarbegreppet; Svenska arbetstagarbegreppet; EU-rättsligt arbetstagarbegrepp; plattformsarbete; gig-arbete; direktivförslag; plattformsarbete dirketivförslag; helhetsbedömning; förbättrade villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det ämne uppsatsen behandlar gäller arbetstagarbegreppet och plattformsarbete ur ett komparativt nationellt, svenskt arbetsrättsligt, och EU-arbetsrättsligt perspektiv. Digitaliseringen av arbete har lett till delningsekonomins framväxt, såväl har nya mer flexibla och diversifierade anställningsformer utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Principalansvaret i en modern kontext : Vem ansvarar för misslyckade gig?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Jensen Linder; [2022]
  Nyckelord :Gig-arbete; principalansvar; skadeståndsrätt;

  Sammanfattning : The gig economy has made it possible for individuals to capitalize on the surplus value in a product or their spare time. However, the companies who operate in the gig economy see themselves as tech companies and state that they only provide an intermediary platform where a customer and a gig worker can meet. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar om att överleva dag för dag." : En kvalitativ studie om gig-arbetares prekära arbetssituation i den framväxande digitala kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Emil Qvist; Frida Bexing; [2022]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; plattformsekonomi; tidsbegränsad anställning; otrygghet; flexibilitet; prekariatet; gränslöst arbete; alienation; Foodora; Uber; Bolt;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling kommer det en ny form av digital arbetsmarknad, även kallad för gig-ekonomi eller plattformsekonomi. Denna kvalitativa studie undersöker nio personers egna upplevelser om hur det är att besitta ett jobb inom gig-ekonomin som förare i serviceyrkena Foodora, Uber och Bolt. LÄS MER

 4. 4. Gigarbete, arbetsskydd och arbetstagarpresumtionen i COM(2021)762

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedvig Sävenryd; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Gigekonomi; plattformsarbete; plattformsdirektivet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gigekonomins snabba framfart har lett till oklarheter kring tillämpandet av arbetsskyddet för gigarbetare. Uppsatsens övergripande syfte är att analysera gigarbetares möjlighet till arbetsskydd enligt svensk lag utifrån arbetstagarbegreppets omfattning. I EU-direktivet COM(2021) 762 art. LÄS MER

 5. 5. Principalen och giggaren : En undersökning av principalansvarets omfattning i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Tyni; Simon Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; Arbetsrätt; Skadeståndsrätt; LAS; SkL; MBL; Principalansvar; Arbetstagare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Som huvudregel är en huvudman ansvarig för skada vållad av arbetstagare denne har i sin tjänst, ett så kallat principalansvar. I undantagsfall är även en huvudman ansvarig för skada vållad av den som formellt sett inte är en arbetstagare. I denna uppsats fastslås att vissa typer av gig-arbete omfattas av ett principalansvar. LÄS MER