Sökning: "Gilla"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Gilla.

 1. 1. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av genusperspektiv i psykoterapeutiska bedömningar : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Farm; [2020]
  Nyckelord :Genus; Psykoterapi; KBT; Feministisk psykoterapi;

  Sammanfattning :  Föreliggande studie avsåg att undersöka förekomst av genusperspektiv i klientarbete hos yrkesverksamma terapeuter. Sex stycken semi-strukturerade intervjuer om ett fiktivt kvinnligt klientcase genomfördes med väl etablerade terapeuter med minst steg1- utbildning i KBT. LÄS MER

 3. 3. ”E-vägledning, chatt eller vad det nu blir. Det är bara att gilla läget” : Studie- och yrkesvägledares uppfattningar om yrkets digitalisering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledningens digitalisering; informations- och kommunikationsteknik IKT; e-vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar om arbetet med digitala verktyg. Utgångspunkten var att undersöka hur vägledaren uppfattar styrdokumenten, verksamhetens interna styrning och individer i behov av vägledning och deras förväntningar om digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Scrolla, kommentera eller gilla? : En studie av hur användare reagerar på inlägg på sociala medier som rör samhällsdiskussioner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dana Shahin; Mimmi Fadhil; [2019]
  Nyckelord :Social Media; society; individuals; opinions; reaction; Sociala medier; samhälle; individer; åsikter; reaktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp samhällsfrågor kopplade till sociala medier, till exempel huranvändare delar med sig av sina åsikter kring samhällsfrågor på sociala medier samt deras reaktion på dessa diskussioner i sociala medier. I denna studie använde vi oss av metoden enkätundersökning för datainsamling, sedan analyserades all data via en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Fritidsläsning och flerspråkighet : Faktorer som påverkar fritidsläsning bland flerspråkiga mellanstadieelever

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joseph Davis; [2019]
  Nyckelord :litteracitetsutveckling; sociala faktorer; psykologiska faktorer; sjävrapportering; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka självrapporterade faktorer som bidrar till utvecklandet av vanan att läsa på fritiden bland flerspråkiga mellanstadieelever i Sverige. Enkäter om läsning delades ut i klasser med fyror, femmor och sexor på tretton olika svenska skolor. LÄS MER