Sökning: "Gilla"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Gilla.

 1. 1. Scrolla, kommentera eller gilla? : En studie av hur användare reagerar på inlägg på sociala medier som rör samhällsdiskussioner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dana Shahin; Mimmi Fadhil; [2019]
  Nyckelord :Social Media; society; individuals; opinions; reaction; Sociala medier; samhälle; individer; åsikter; reaktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp samhällsfrågor kopplade till sociala medier, till exempel huranvändare delar med sig av sina åsikter kring samhällsfrågor på sociala medier samt deras reaktion på dessa diskussioner i sociala medier. I denna studie använde vi oss av metoden enkätundersökning för datainsamling, sedan analyserades all data via en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Fritidsläsning och flerspråkighet : Faktorer som påverkar fritidsläsning bland flerspråkiga mellanstadieelever

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joseph Davis; [2019]
  Nyckelord :litteracitetsutveckling; sociala faktorer; psykologiska faktorer; sjävrapportering; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka självrapporterade faktorer som bidrar till utvecklandet av vanan att läsa på fritiden bland flerspråkiga mellanstadieelever i Sverige. Enkäter om läsning delades ut i klasser med fyror, femmor och sexor på tretton olika svenska skolor. LÄS MER

 3. 3. "Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Järpvall; [2019]
  Nyckelord :genus; normer; queer; sexualitet; textanalys; ungdomslitteratur; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i ungdomsböckerna Jag, En (David Levithan 2013) och Gilla ”Hata horan!” (Johanna Nilsson 2012). Problemformuleringen och dess relevans har en stark koppling till skolans värdegrund, således undersöker jag även hur dessa texter skulle kunna ligga till grund för ett värdegrundsarbete utifrån just genus och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Leonard Pauve; [2019]
  Nyckelord :Sociala Medier SM ; Facebook; Användare; User Generated Content UGC ; Disruptiva teknologier; Twitter; Kommunikation; Dialog; Servicescape; Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Gilla läget? : En intervjustudie om hur militär närvaro påverkar kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Marcus Wickström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how a military presence effects the spatial planning of municipalities in Sweden. The focus of this paper will be on how municipal planners view the military presence and to what extent it influences their planning. And if so, how it does affect their planning. LÄS MER