Sökning: "Giraffspråket"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Giraffspråket.

 1. 1. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i förskolan : En undersökning kring hur pedagoger på förskolan definierar konflikter samt hur de arbetar med hantering av konflikter mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nicole Andersson; Jelena Dragicevic; [2016]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering samt konflikthanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolordefinierar konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hanteringav konflikter mellan barnen. Studiens innehåll har utgått från detsociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). LÄS MER

 3. 3. Giraffspråket – ett pedagogiskt förhållningssätt i för- och grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Lindekrantz; Hanna Andersson; Lina Olausson; [2014]
  Nyckelord :Giraffspråket; Nonviolent Communication; Empatisk;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att undersöka pedagogers syn på och arbete med Giraffspråket utifrån vår huvudfråga:-Vad innebär Giraffspråket?-Hur tillämpas Giraffspråket i den dagliga pedagogiska verksamheten?-Vad har Giraffspråket för effekt i verksamheten?Konflikter är en del av pedagogers vardag. För att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt att skapa engod och tillfredställande miljö, behövs metoder som främjar kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Den empatiska kommunikationen : En socialpsykologisk studie om huruvida en utbildning i den empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar en individs sociala interaktioner under och efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Hillberg; Jessica Svensson; [2014]
  Nyckelord :Nonviolent Communication; Giraffspråket; Interaktionsritualer; Relationellt perspektiv; Punktuellt perspektiv; Vad eller Vem; Emotionellt arbete; Emotioner; Empati;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Giraffspråket : Framtidens språk?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Elin Schön; Åsa Rylander; [2009]
  Nyckelord :empati; empatisk kommunikation; NVC; giraffspråket;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Vi blev inspirerade att göra denna studie då vi under ett flertal föreläsningarunder vår utbildning kom i kontakt med empatisk kommunikation(giraffspråket). Det var Marshall B. LÄS MER