Sökning: "Girl"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet Girl.

 1. 1. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 2. 2. She's not like other girls; she is a cool girl : A qualitative study on the portrayal of female characters as the cool girl in films

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Olivia Larsson Säberg; [2022]
  Nyckelord :Media; film studies; gender roles; stereotypes; representation; sexism;

  Sammanfattning : Society's view on women is a long-debated topic, and there are several studies made to analyze where and how these attitudes toward gender roles arise. This thesis focuses on how women are portrayed and represented in media, especially as female characters in film fiction, to gain insight into what effect this can have on society's view of women. LÄS MER

 3. 3. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 4. 4. Killars våld mot tjejer i unga parrelationer : En kvalitativ studie om kuratorers arbete på ungdomsmottagningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Widange Tove; [2022]
  Nyckelord :Social work; Counsellor; Youth Intimate Partner Violence; Youth clinic; Socialt arbete; kurator; våld i unga parrelationer; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to establish an understanding for the approach and working methods used by Swedish counsellors employed at youth clinics, with a focus on detecting as well as supporting adolescent girls who have experienced violence in couple relationships. The method used was of qualitative form and involved interviews with six counsellors working at different youth clinics across Sweden. LÄS MER

 5. 5. Mångbegåvad och ansvarstagande eller specialiserad och teknisk? : En empirisk studie om gymnasiereformen 2011s effekt på könsskillnaderna i gymnasievalet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linda Granström; [2022]
  Nyckelord :Differece-in-Differance; Roy model; segregation index; Gender theory; HEED; STEM; Difference-in-Difference; Roy-modellen; Segregationsindex; Genusteori; HEED; STEM;

  Sammanfattning : Könsskillnaderna inom utbildning- och arbetsmarknaden har konsekvenser för såväl individer som samhället i stort. Gymnasievalet är den tidigaste platsen där könssegregeringen mellan killar och tjejer kan uppstå. LÄS MER