Sökning: "Gisela Renman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gisela Renman.

  1. 1. Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]
    Nyckelord :lärmiljö; pedagog; matematik;

    Sammanfattning : I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte. Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. LÄS MER